-A +A

Ambitie Utrecht Transformeert

De provincie Utrecht is samen met de acht kantoorgemeenten pro-actief in haar aanpak van leegstaand vastgoed. De provincie en gemeenten hebben een gezonde economie en willen dat zo houden door de kracht van sterke steden te benutten en het vestigingsklimaat te verbeteren. De aanpak van (kantoren)leegstand is hier een belangrijk onderdeel van. Deze aanpak wordt via twee sporen uitgevoerd:

Het sturende spoor

De provincie gaat de nieuwbouwmogelijkheden van kantoren beperken. In de Thematische Structuurvisie Kantoren 2016-2027 staat per kantoorlocatie beschreven hoe groot deze beperking zal zijn. Met het provinciaal inpassingsplan zal in 2018 deze beperking juridisch vastgelegd zijn.

Met ingang van 1 september tot en met 12 oktober 2016 heeft het voorontwerp inpassingsplan Kantoren ter inzage gelegen. Dit voorontwerp heeft geen formeel juridische status en is bedoeld voor inspraak en vooroverleg. Het plan is te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Naar verwachting zal medio 2018 het ontwerp formeel ter inzage worden gelegd, zodat eind 2018 het plan kan worden vastgesteld. Voor vragen kunt u terecht bij aanpak_kantorenleegstand@provincie-utrecht.nl.

Het faciliterende spoor

De provincie werkt zeer nauw samen met de gemeenten en marktpartijen bij de transformatie van leegstaand vastgoed. Omdat wij een topregio zijn biedt de leegstand in onze provincie ook veel kansen. Transformeren van ‘werken’ naar ‘wonen’, maar ook van ‘werken’ naar ‘anders werken’ of van ‘werken’ naar ‘andere functies'. Instrumenten die de provincie daarbij inzet is het verbinden van kennis (monitoring, website, bijeenkomsten), de inzet van de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht, het uitvoeren van quickscans en het faciliteren van grootschaligere gebiedstransformaties. Door de intensieve samenwerking met de kantoorgemeenten en de markt vergroten we het lerend vermogen. Lees hier meer over het provinciale beleid van de kantorenaanpak.

Financiering

Vier verschillende financiële instrumenten om gemeenten en marktpartijen te ondersteunen

Financiering

Scan

Inzichtelijk maken of transformatie haalbaar is.

scan